Všeobecné obchodní podmínky obchodu

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „e-shopu“) je společnost Symposion aukční síň, s.r.o. se sídlem 141 00 Praha 4, Jižní I č. 5/783, IČ 27414256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vl. 111994 (dále jen „Symposion“). Symposion je právnickou osobou, která v souladu s živnostenským oprávněním organizuje prodej starožitných a uměleckých děl formou dobrovolných veřejných dražeb (dále jen „aukce“), internetových aukcí a internetového obchodu.

Nabízené předměty jsou popsány podle obvyklých pravidel pro bibliografii, autogramy, dokumenty, grafiku, obrazy aj. Jsou doprovázeny fotografií. Poškození, odpovídající běžnému opotřebení exponátů s ohledem na jejich stáří se v popisu neuvádějí. Reklamace na zakoupené předměty se přijímají ihned při převzetí v kanceláři aukční síně Symposion a nebo do 30 dnů ode dne vyzvednutí odběratelem při jiném způsobu odběru. Důvodem reklamace může být poškození věci, chybný popis a fotografie položky na internetu či insolvence kupujícího. Na další důvody není brán zřetel. Pokud je reklamace v tomto smyslu uznána, vrací firma Symposion s.r.o.obratem peníze zpět na účet nebo v hotovosti. 

Ceny nabízených položek jsou uvedeny včetně DPH, jsou v CZK a jsou konečné. V případě odběru zboží do zahraničí lze tuto cenu přepočítat na EUR či USD, a to vždy podle aktuálního kurzu vyhlášeném Českou národní bankou.

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přišly, a to na základě objednávkového formuláře e-shopu, e-mailu, faxem a nebo telefonicky.

Objednané položky lze uhradit fakturou na dobírku, převodem na účet, platební kartou přes platební bránu na webu a nebo v hotovosti (hotovostní platba pouze ve výši povolené zák.č. 254/2004 Sb.), a to jak v CZK, tak v EUR. Zakoupené zboží zasíláme poštou a nebo kurýrní službou. Položky si lze také vyzvednout osobně v kanceláři aukční síně Symposion, a to každé úterý a čtvrtek od 10 do 16 hod a ve středu od 10 do 19 hod. Jiný termín je možný po předchozí dohodě.

Objednávky jsou zasílány do 7 pracovních dnů od data doručení. V případě osobního vyzvednutí, není-li předem domluveno jinak, jsou objednané předměty rezervovány v sídle firmy po dobu 10-ti dnů. Po uplynutí této lhůty nelze brát na objednávku zřetel. Předměty jsou pak opětovně dány do prodeje.

Balné a poštovné je počítáno dle aktuální váhy zásilky, způsobu odběru (dobírka, doporučené psaní, běžná zásilka, křehká zásilka apod.) a dle platných tarifů České pošty a kurýrní služby.

Kupující dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Společností SYMPOSION. Nakládání s osobními údaji klientů podléhá úpravě zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Kupující tímto dává výslovný souhlas s tím, aby SYMPOSION užila jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

SYMPOSION neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného klienta nebyla správná. Klienti berou na vědomí, že SYMPOSION je oprávněna popř. povinna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že klient se na SYMPOSION dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo pro kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. Veškeré spory mezi Společností SYMPOSION a klientem budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu se společností SYMPOSION mohou klienti využít rozhodčího řízení vedeného Českou obchodní inspekcí podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Užívání služeb SYMPOSION znamená souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Upozornění na orgán k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“) je podle zákona č. 634/1992 Sb. , ochraně spotřebitele subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by mohly nastat mezi spotřebiteli ( též klienty, smluvními partnery) a společností SYMPOSION aukční síň, s.r.o., IČ 27414256 (dále „SYMPOSION“). Spotřebiteli v tomto smyslu jsou smluvní partneři společnosti SYMPOSION tehdy, když smlouvu se společností SYMPOSION uzavírali mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. ČOI (internetová stránka: www.coi.cz ) je orgánem příslušným řešit takový spotřebitelský spor v případě, že k řešení není příslušný specializovaný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu § 20e zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění. +)
________________________________________

+) § 20e zák.č. 634/1992 Sb.

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je

a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra,

b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby,

c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství,

d) v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.