GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dle nařízení EU a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů)

Správce osobních údajů

SYMPOSION aukční síň, s.r.o., IČ 27414256, sídlem Praha 4, Jižní I 5/783, PSČ 141 00 (dále „SYMPOSION“), je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a dle zák.č. 110/2019 Sb. , správcem osobních údajů. V záležitostech správy vašich osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy symposion@symposionbooks.com, telefonicky na +420 607266517, datovou schránkou jhr5r3b nebo písemně na adrese SYMPOSION aukční síň, s.r.o., Vila CONSUS, Praha 4-Spořilov, Jižní I 5/783, PSČ 141 00.

Jaké osobní údaje SYMPOSION zpracovává?

Zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti, který je uveden v obchodním rejstříku, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejm. o osobní údaje klientů, statutárních zástupců klientů, smluvních partnerů, příp. jejich statutárních zástupců. Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména:  základní osobní identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,  kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo,  údaje související s plněním smluvního vztahu: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,  další osobní údaje, které SYMPOSION zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. Zpracování osobních údajů probíhá převážně manuálně, popř. zcela nebo částečně automatizovaně.

K jakým účelům se vaše osobní údaje zpracovávají a na základě jakého právního důvodu?

1. Může se jednat o kupř. povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o povinnosti stanovené účetními a daňovými zákony, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, aj.

2. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu. Pokud jste se SYMPOSION uzavřel(a) smlouvu zpracovává vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu. Pokud jste udělil(a) SYMPOSION souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, zpracovává vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a). Může se jednat např. o zpracování Vašich profilových či referenčních údajů a jejich uveřejnění na internetových stránkách advokáta. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas

Jak dlouho se vaše osobní údaje ukládají?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy,


POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SYMPOSION vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a dle zák.č. 110/2019 Sb.. Uplatněním vašich níže uvedených práv však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Případné žádosti subjektů údajů ve smyslu níže uvedených práv budou vyřizovány vždy při důsledném respektování těchto práv. v záležitostech správy vašich osobních údajů můžete SYMPOSION kontaktovat prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy , popř. telefonického spojení, výše uvedenou datovou schránkou nebo písemně na adrese SYMPOSION aukční síň, s.r.o., Vila CONSUS, Praha 4-Spořilov, Jižní I 5/783, PSČ 141 00.

1. Právo na přístup k vašim osobním údajům. Jako subjekt údajů máte právo požadovat , aby vám SYMPOSION sdělil, zda zpracovává vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň kritérií použitých pro její stanovení.

2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je váš dobrovolný souhlas.

3. Právo na opravu. Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které SYMPOSION zpracovává, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. Dotčené osobní údaje na vaši žádost budou ověřeny a případná nepřesnost opravena. S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

4. Právo na výmaz. Pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR a zároveň není zpracování vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle GDPR vylučuje, máte právo požadovat , aby SYMPOSION vymazal (zlikvidoval) vaše osobní údaje a dále je neuchovával. Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz vašich osobních údajů, patří zejm. skutečnost, že vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly vaše osobní údaje zpracovány protiprávně. Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou SYMPOSION ukládají obecně závazné právní předpisy.

5. Právo na omezení zpracování. Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, aby SYMPPOSION omezil zpracování vašich osobních údajů:  pokud byste popíral(a) přesnost vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl přesnost vašich osobních údajů ověřit,  zpracování je protiprávní a vy byste odmítl(a) výmaz vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,  SYMPOSION již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,  vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SYMPOSION převažují nad vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“). Pokud by bylo zpracování vašich údajů omezeno, mohou být tyto vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

6. Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete požadovat , aby vás SYMPOSION informoval o příjemcích vašich osobních údajů, kterým tuto skutečnost oznámil, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

7. Právo na přenositelnost osobních údajů. Díky právu na přenositelnost údajů můžete získat od SYMPOSION osobní údaje, které se Vás týkají a které jste mu poskytl(a),ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete též žádat, aby SYMPOSION předal vaše údaje přímo jinému správci. Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

8. Právo vznést námitku. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem, nebo pokud je založeno na vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.

10. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. O stavu řešení stížnosti a o jeho výsledku vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

11. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů. Ochrana vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných opatření, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.