Všeobecné obchodní podmínky internetové aukce

Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému SYMPOSION společnosti SYMPOSION aukční síň, s.r.o., IČ 274 14 256, se sídlem 141 00 Praha 4, Jižní I 783/5, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111994 (dále též jen „Symposion“).

 

1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1. Definice některých pojmů

1.1.1.
Pojmem Symposion se rozumí společnost SYMPOSION aukční síň, s.r.o., IČ 27414256, se sídlem 141 00 Praha 4, Jižní I 783/5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111994.

1.1.2.
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání aukčního systému SYMPOSION.
(Uživatel tedy nemusí mít registrovaný účet v aukčním systému)

1.1.3.
Smlouva o užívání aukčního systému SYMPOSION může být uzavřená také v elektronické podobě mezi Společností SYMPOSION a Uživatelem.
(Smlouva může být uzavřená také klasickým způsobem - především při prodeji zboží v aukci)

1.1.4.
Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému SYMPOSION aukční síň s.r.o. se stávají uzavřený smlouvy mezi SYMPOSION a Uživatelem součástí této smlouvy. Namísto označení Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému SYMPOSION aukční síň s.r.o. se dále v textu uvádí Obchodní podmínky.

1.1.5.
Neověřený uživatel je uživatel, který nepožádal o aktivační kód a neaktivoval plně svůj účet dle čl. 2.3.
(Jinými slovy také nepřihlášený nebo anonymní uživatel)

1.1.6.
Aukce je způsob prodeje zboží, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.

1.1.7.
Aukční systém je automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další služby.

1.1.8.
Účet popř. uživatelský účet - majitel uživatelského účtu je oprávněn přihlásit se ke službám aukčního systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby;

1.1.9.
Zbožím rozumíme movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem aukce dle Obchodních podmínek.

1.1.10.
Doba trvání aukce je doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni činit návrhy na uzavření kupní smlouvy. Pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému.

1.1.11.
Prodávající je Uživatel, který má zájem o prodej zboží, které pro tento účel vystavil v aukci prostřednictvím aukčního systému SYMPOSION.

1.1.12.
Kupující je Uživatel, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní aukce.

 

1.2. Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1.
Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností SYMPOSION s.r.o. a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání aukčního systému SYMPOSION.

1.2.2.
Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

 

1.3. Aukční systém SYMPOSION

1.3.1.
SYMPOSION je právnickou osobou, která provozuje internetový aukční systém umožňující Uživatelům – prodávajícím nabízet zboží k prodeji a Uživatelům – kupujícím nabízené zboží poptávat a kupovat je.

1.3.2.
SYMPOSION jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněno k těmto účelům publikovat aukce Uživatelů veřejnosti, včetně prodávajícím Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží. Prodávající dává k takovému jejich užití souhlas. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.3.3.
SYMPOSION nabízí v aukci i vlastní zboží.

 

1.4. Ochrana práv a oprávněných zájmů SYMPOSION

1.4.1.
Celý aukční systém a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek SYMPOSION a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost SYMPOSION s.r.o. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl SYMPOSION, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem SYMPOSION. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu SYMPOSION je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. SYMPOSION má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv SYMPOSION, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

1.4.2.
Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním aukčního systému oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce aukčního systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu SYMPOSION. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do aukčního systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost aukčního systému.

1.4.3.
Obsah umístěný na internetových stránkách SYMPOSION popř. v databázích aukčního systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu SYMPOSION je nepřípustný.

1.4.4.
Ochrannou známku SYMPOSION nejsou třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

 

 

2. Obecné podmínky užívání aukčního systému

2.1. Podmínky provozovatele

2.1.1.
Aukce jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit

a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,

b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.1.2.
Uživatelé, kterým byla Společností SYMPOSION v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, se nemohou účastnit aukcí, přestože splňují podmínky čl. 2.1.1. shora.

2.1.3.
Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání aukčního systému nebo na uzavření Smlouvy. SYMPOSION si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

 

2.2. Registrace

2.2.1.
Podmínkou koupě zboží prostřednictvím aukčního systému je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele.

2.2.2.
Uživatel, který je fyzickou osobou, může pro usnadnění komunikace při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi a region, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo.

2.2.3.
Uživatel, který je právnickou osobou, může pro usnadnění komunikace při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu se Společností SYMPOSION, dále sídlo, zemi, region, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo.

2.2.4.
Uživatel je povinen osobní údaje svého uživatelského účtu upravit při změně kteréhokoliv údaje uvedeného při registraci nebo později a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze změnit. Pokud Uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

2.2.5.
Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze SYMPOSION.

2.2.6.
Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatale, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele.

2.2.7.
Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování Smlouvy resp. Obchodních podmínek. Uživatelé např. nesmí přihazovat v aukcích na zboží, ve které jsou prodávajícím, stejně tak nejsou oprávněni přihazovat v aukcích osoby blízké Uživateli, s Uživatelem propojené osoby ve smyslu obchodního zákoníku, či jiné osoby s vazbou na Uživatele, jejichž cílem by bylo přihazování bez vážné vůle koupit zboží za účelem dosažení co nejvyššího příhozu ze strany třetí osoby. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

2.2.8.
Uživatel rovněž nesmí zakládat nové uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení poplatků za služby.

 

2.3. Ověření registrovaných Uživatelů

2.3.1.
V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Uživatelů, kterým na základě jejich žádosti o zaslání aktivačního kódu doručí SYMPOSION tento kód do 3 dnů na e-mailovou adresu zadanou při registraci.

2.3.2.
Jako kupující se může neomezeně účastnit aukcí pouze Uživatel, který aktivoval svůj účet prostřednictvím aktivačního kódu. Neověřený Uživatel se nemůže účastnit aukce.

 

 

3. Aukce

3.1. Charakter aukce

3.1.1.
Internetová aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží a hlavním kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena. Ostatní podmínky kupní smlouvy jsou uvedeny v čl.5 a 6 Obchodních podmínek, zboží je přesně popsáno v popisu zboží (čl.5).

3.1.2.
Lhůta pro podávání náhrhů kupní smlouvy je určena prodávajícím (doba trvání aukce).

3.1.3.
Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy ani si takové právo vyhradit v popisu zboží.

3.1.4.
Jakmile prodávající po skončení aukce kontaktuje navrhovatele, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho návrhu a uzavření kupní smlouvy. Dojde-li k tomu, že více navrhovatelů navrhne stejnou kupní cenu (tzn. kdy více navrhovatelů zadá stejnou maximální cenu), považuje se za vítěze aukce ten navrhovatel, který tuto maximální cenu zadal do aukčního systému nejdříve.

3.1.5.
Prodávající kontaktuje kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce prostřednictvím emailu. Prodávající má možnost do tohoto mailu vložit doplňující údaje o číslu bankovního účtu, způsobu platby apod. Má se zato, že prodávající kontaktoval kupujícího včas, i když mail není ve lhůtě doručen z důvodu na straně kupujícího (např. technické potíže, neoznámení změny mailové adresy kupujícího).

3.1.6.
Pokud kupující na email z bodu 3.1.5 neodpoví do 7 dnů od jeho odeslání, bude z aukce vyloučen a prodávající osloví stejným způsobem další zájemce.

 

 

4. Příhoz kupujícího, oznámení kupujícího o přijetí návrhu

4.1. Příhoz kupujícího

4.1.1.
Pod pojmem „příhoz“ se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující prostřednictvím aukčního systému.

4.1.2.
Kupující zadává prostřednictvím aukčního systému kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené zboží koupit; tato cena je v aukčním systému zveřejněna. Aukční systém provádí automatizovaně jednotlivé příhozy tak, aby draženou položku získal kupující, který podal ke stanovenému termínu ukončení aukce nejvyšší nabídku.

4.1.3.
Zvýšení hodnoty příhozu během aukce:

Cena zboží v CZK Hodnota navýšení (přihození) v CZK
1 - 500 25
500 - 1 000 50
1 000 - 5 000 100
5 000 - 10 000 500
10 000 - 50 000 1 000
50 000 - 100 000 5 000
100 000 a výše 10 000

 

4.1.4.
Veškeré ceny zboží navrhované kupujícím jsou uváděny v CZK bez DPH.

4.1.5.
Za každou vydraženou věc účtuje SYMPOSION k tíži kupujícího 15% aukční provizi + 21% DPH z aukční provize. Aukční provize včetně DPH se zaokrouhluje na celou desetikorunu směrem nahoru. Kvitance o zaplacení této provize je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.

4.1.6.
Formou Plné moci může kupující požádat pořadatele o zastoupení v internetové aukci.

 

 

5. Popis položek a způsob platby

5.1.
Nabízené předměny jsou popsány podle obvyklých pravidel pro bibliografii, autogramy, dokumenty, grafiku, obrazy aj. Jsou doprovázeny fotografií. Poškození, odpovídající běžnému opotřebení exponátů s ohledem na jejich stáří se v popisu neuvádějí. Dražené položky si lze prohlédnout v prostorách firmy v otevírací dobu, a to vždy dva dny před zahájením aukce a v jejím průběhu. Mimo svátky a víkendy, ostatní termíny po předchozí dohodě. Reklamace na vydražené předměty se přijímají ihned při převzetí v kanceláři SYMPOSION a nebo do 30 dnů ode dne vyzvednutí odběratelem při jiném způsobu odběru.

5.2.
Ceny dražených položek jsou uvedeny v CZK. V případě odběru zboží do zahraničí lze tuto cenu přepočítat na EUR či USD, a to vždy podle aktuálního kurzu vyhlášeném Českou národní bankou.

5.3.
Vydražené položky zasíláme na dobírku, po předchozím zaplacení poštou a nebo kurýrní službou. Zboží si lze také vyzvednout osobně v kanceláři SYMPOSION, a to každé úterý a čtvrtek od 10 do 16 hod a ve středu od 10 do 19 hod. Jiný termín lze sjednat po předchozí dohodě.

5.4.
Zakoupené položky lze uhradit fakturou na dobírku, převodem na účet, platební kartou přes platební bránu na webu a nebo v hotovosti, a to jak v CZK, tak v EUR. Zboží je zasíláno do 7 pracovních dnů od uplynutí aukce. Balné a poštovné je počítáno dle aktuální váhy zásilky, způsobu provedení (na dobírku, doporučená zásilka apod.) a dle platných tarifů České pošty a přepravní společnosti PPL.

5.5
Kupující má právo reklamovat zakoupené zboží do 10 dnů po ukončení aukce. Důvodem může být poškození věci při dodání, chybný popis a fotografie položky či insolvence kupujícího. Na další důvody není brán zřetel. Pokud je reklamace v tomto smyslu uznána, vrací firma Symposion s.r.o.obratem peníze zpět na účet nebo v hotovosti.

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Uživatele

6.1.1.
Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem aukce a cenou jim nabízeného zboží. Uživatelem nesmí být prodávající ani osoba pověřená prodávajícím nebo zástupcem prodávajícího k tomu, aby vydražila v akci nabízený majetek do vlastnictví prodávajícího.

6.1.2.
Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesel k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. SYMPOSION nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně SYMPOSION jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

 

6.2. Ochrana osobních údajů

6.2.1.
Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Společností SYMPOSION. Nakládání s osobními údaji Uživatelů se řídí pravidly obsaženými v "Zásadách ochrany osobních údajů" a "Poučení o právech při zpracování osobních údajů" na webových stránkách SYMPOSION a v úpravě obsažené v zákoně č. 110/2019 Sb.

6.2.2.
Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby SYMPOSION užila jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

 

6.3. Omezení odpovědnosti SYMPOSION

6.3.1.
SYMPOSION neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

6.3.2.
Uživatelé berou na vědomí, že SYMPOSION je oprávněna popř. povinna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na SYMPOSION dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo pro kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

 

 

7. Výluky a omezení provozu aukčního systému, prodloužení doby trvání aukce

7.1. Výluky aukčního systému

7.1.1.
SYMPOSION provádí pravidelnou údržbu aukčního systému a za tímto účelem je oprávněna provoz aukčního systému omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). SYMPOSION je povinna termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách www.symposionbooks.com aspoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

7.1.2.
Pokud netrvá výluka déle než 12 hodin, je doba trvání aukce, která uplyne během výluky, prodloužena o 24 hodin.

 

7.2. Technické potíže

7.2.1.
Pokud po dobu kratší než 6 hodin nemůže v důsledku technických potíží na straně SYMPOSION převážná většina Uživatelů umísťovat své nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení aukce (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), je aukce, jejíž doba trvání uplyne během výpadku nebo do 15 minut po jeho odstranění, prodloužena o 24 hodin.

7.2.2.
Pokud po dobu delší než 6 hodin nemůže převážná většina Uživatelů v důsledku technických potíží na straně SYMPOSION umísťovat své nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení aukce (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), je aukce, jejíž konec připadá na dobu výpadku, a zároveň aukce běžící (trvající) v době výpadku, prodlouženy o 24 hodin (nebo jejich násobku v případě výpadku delšího než 24 hodin).

7.2.3.
V případě aukce, jejíž doba trvání uplynula v době výpadku a nebylo ji z technických důvodů na straně SYMPOSION možné prodloužit, vrátí SYMPOSION Uživatelům všechny poplatky v plné výši.

 

7.3. Kompenzace technických potíží

7.3.1.
Nefungovala-li zpoplatněná služba prokazatelně v důsledku technických potíží na straně SYMPOSION, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za takovou službu.

7.3.2.
SYMPOSION může vrátit provizi, poplatky nebo poskytnout náhradu škody či jinou kompenzaci též v případech technických potíží, které nejsou shora v tomto čl. 7 uvedeny. Rozsah kompenzací záleží na době a následcích potíží a bude posouzeno tak, aby mohly být kompenzace poskytnuty do 21 dnů po skončení aukce, které se potíže dotkly.

 

 

8. Sankce

8.1. Odstranění uživatele

8.1.1.
SYMPOSION je oprávněna odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti SYMPOSION, případně u kterého má SYMPOSION důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

8.1.2.
SYMPOSION je oprávněna odstoupit od Smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů; jednání uvedené v čl. 2.2.7. a 6.1.1.

8.2.3.
Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

 

 

9. Výpověď ze Smlouvy

9.1.
Uživatel má právo vypovědět Smlouvu s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi. Výpověď musí být písemná a musí být doručena SYMPOSIONU výlučně v elektronické podobě na adresu symposion@symposionbooks.com. Počátek výpovědní lhůty počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení Objednateli.

 

 

10. Řešení sporů

10.1.
Veškeré spory mezi Společností SYMPOSION a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

10.2.
Uživatel se může obrátit se žádostí o mimosoudní řešení sporu na příslušný orgán České obchodní inspekce.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1.
SYMPOSION je oprávněna změnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na aukci, která byla započata za účinnosti starší verze Obchodních podmínek či přílohy Smlouvy. SYMPOSION je povinna oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije aukční systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, nemá právo užívat aukční systém s výjimkou aukce započaté za účinnosti jejich starších verzí.

11.2.
Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

11.3.
V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoli důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

11.4.
Kurzívou uvedený text v č. 1 těchto obchodních podmínek je pouze vysvělujícím komentářem k jednotlivým ustavením této jejich části.

Užívání služeb SYMPOSION znamená - není -li výslovně mezi SYMPOSION a Uživatelem ujednáno jinak - souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Upozornění na orgán k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“) je podle zákona č. 634/1992 Sb. , ochraně spotřebitele subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by mohly nastat mezi spotřebiteli ( též klienty, smluvními partnery) a společností SYMPOSION aukční síň, s.r.o., IČ 27414256 (dále „SYMPOSION“). Spotřebiteli v tomto smyslu jsou smluvní partneři společnosti SYMPOSION tehdy, když smlouvu se společností SYMPOSION uzavírali mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. ČOI (internetová stránka: www.coi.cz ) je orgánem příslušným řešit takový spotřebitelský spor v případě, že k řešení není příslušný specializovaný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu § 20e zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění. +)
________________________________________

+) § 20e zák.č. 634/1992 Sb.

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je

a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra,

b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby,

c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství,

d) v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.